Перейти на головну сторінку сайту    
на головну/home


Вся бібліографія старої України
Бібліографія
старої
України

Бібліографія дерев'яної архітектури України / Православні храми

Православні храми


[Акронім] Б.Б. Лемківські церкви. – "Український церковний календар 1971 р.", Варшава, 1971 р., с.

[Анонім] Дерев'яні церкви східного обряду на Словаччині. – Пряшів : 1971 р.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

[Анонім] Українська церковна архітектура. – Старожитності, 1990 р., № 1, с. 4 – 5.

[Антоневич В.] Antoniewicz W. Cerkwie drewniane w pow.Sanockim. – Ziemia, 1911, № 2, s. 312 – 314.

Шифр Національної бібліотеки України : ЖС3290

"Дерев'яні церкви у Саноцькому повіті".

Антонович Д. З історії церковного будівництва на Україні. – Прага : 1925 р., т. 1 = 24 с.

Шифр наукової бібліотеки Центрального державного історичного архіву (Київ) : С / А-72

Антонович Д. Розвій форм української дерев'яної церкви. – Праці Українського історично-філологічного товариства, 1926 р., т. 1, с. 159 – 170.

Бабій Ю.Я. Бойківська церква : спроба підходу до питання повстання та розвитку архітектурних форм. – "Мистецтво і культура", Льв., 1939 р., с. 18 – 36.

Ідея бойківської церкви узята з мурованої архітектури; початок цього типу – в околицях Львова під впливом Успенської церкви.

[Бакстон Д.] Buxton D. The wooden churches of eastern Europe. – Cambridge : 1988.

"Дерев'яні церкви східної Європи". Вступ. Північна Росія. Українська Галичина і Карпати. Українські рівнини. Румунія, Угорщина, Югославія. Католицькі костели Польщі та Чехословаччини. Протестантські споруди Польщі, Словаччини, Фінляндії. Синагоги. 512 іл.

Бойко О., Слободян В. Проекти реставрації дерев'яних церков Волинської області. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 6, с. 53 – 60.

Бойко О., Слободян В. Проекти реставрації дерев'яних церков Черкаської області. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 6, с. 61 – 69.

Бойко О. Проекти реставрації церков Київської області. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., т. 8, с. 93 – 110.

[Бриковський Р.] Brykowski R. Z problematyki badań nad drewnianą architekturą cerkiewną w Karpatach : typy architektoniczne cerkwi i ich rozmieszczenie. – Rocznik muzeum etnograficznego w Krakowie, 1974, № 5, s. 149 – 178.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"З проблематики дослідів над дерев'яною церковною архітектурою в Карпатах : архітектурні типи церков та їх розміщення".

[Бриковський Р.] Brykowski R. Z rozważań nad architekturą cerkwi lemkowskiej. – Polska sztuka ludowa, 1985, № 3-4, s. 137 – 152.

"З роздумів над архітектурою лемківської церкваи".

[Бриковський Р.] Brykowski R. Podzwonne dla niektórych drewnianych cerkwi. – Ochrona zabytków, 1986, № 3, s. 208 – 219.

"Подзвоння для деяких дерев'яних церков".

[Бриковський Р.] Brykowski R. Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacij i Rusi Zakarpackiej. – Wrocław : 1986. – 195 s.

"Лемківська дерев'яна церковна архітектура у Польщі, на Словаччині та Закарпатській Русі".

[Бриковський Р.] Brykowski R. Kierunki panującze w drewnianej architekturze cerkiewnej na dawnych koronnych ziemiach Rzeczypospolitej w 19 w. – "Kultura i polityka", Warszawa, 1994, s.

"Панівні напрямки у дерев'яній церковній архітектурі на давніх коронних землях Речі Посполитої у 19 ст."

[Бриковський Р.] Brykowski R. Kolejne fazy rozwoju cerkiewnego krajobrazu na ziemi sanockiej i w południowej części przemyskiej : ww. 18 – 20. – "Lemkowie w historii i kulturze Karpat", Sanok, 1994, t. 2, s. 49 – 79.

"Послідовні фази розвитку церковного краєвиду у Саноцькій землі та в південній частині Перемиської землі у 18 – 20 ст."

[Бриковський Р.] Brykowski R. Łemkowska architektura cerkiewna. – "Lemkowie w historii i kulturze Karpat", Sanok, 1994, t. 2, s. 81 – 112.

"Лемківська церковна архітектура".

[Бриковський Р.] Brykowski R. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. – Warszawa : 1995. – 260 s.

"Дерев'яна церковна архітектура на коронних землях Речі Посполитої".

[Бриковський Р.] Brykowski R. Drewniana architektura sakralna na kresach wschodnich – dzieje i straty : rozważania wstępne. – "Zabytki sztuli sakralnej na dawnich kresach wschodnich", Warszawa, 1997, s. 17 – 32.

"Дерев'яна сакральна архітектура на східних кресах – історія і втрати : вступні зауваження".

[Вовк Ф.К.] Волков Ф.К. Старинные деревянные церкви на Волыни. – Материалы по этнографии России (Спб.), 1910 г., т. 1, с.

Вовк Ф.К. Религиозные сооружения в восточной Галиции и в частности в Карпатах. – "Труды 14-го археологического съезда", М., 1911 г., т. 3, с.

Гвозда І. Дерев'яна архітектура українських Карпат. – Нью-Йорк : 1978 р. – 286 с.

[Геврик Т.] Дерев'яні храми України : шедеври архітектури. Каталог виставки. – Нью-Йорк : 1987 р. – 112 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВС26819

Герчанівська П. Дерев'яні церкви Придніпров'я. – "Академія", 1994 р., с. 15 – 30.

[Гжесік В.] Grzesik W., Traczyk T. Cerkwie lemkowskie : on Komańczy do Bartnego. – Warszawa : 1993.

"Лемківські церкви : від Команчи до Бартного".

Даль Л. Трёхглавые церкви. – Зодчий, 1874 г., № 11, с.

Шифр Національної бібліотеки України : ЖС241

Є про українські церкви.

Данилюк А. Традиційні форми в народній церковній архітектурі на території Волинської області. – "Пам'ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть", Луцьк, Надстир'я, 2000 р., с. 67 – 68, 7 іл.

Традиційними для Волині є тридільні храми (безверхі, одноверхі та триверхі). Хрещаті – дуже рідкісні.

[Дзедушицький В.] Dzieduszycki W. Budowe drewniane na Rusi. – Przegłąd archeologiczny, 1882, № 1, s.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Дерев'яні споруди на Русі".

Диба Ю. До походження шатрово-ступеневого завершення дерев'яних церков України : проблема дохристиянських рецепцій. – "Сакральне мистецтво Бойківщини", Дрогобич, 1997 р., с. 27 – 33, 6 іл.

Текст ал-Масуді про слов'янський храм з отворами в його верхній частині. На думку автора, цей храм був у Карпатах. В давніх українських церквах віконця в верхах влаштовували зі сходу та півдня – традиція дохристиянська. Солярні мотиви у колядках. С. 29 : "Завершення храму з 4-гранним світловим ліхтарем втілювало образ неба з віконцями [...] Ця композиція [...] зберегла ще язичницьку ідейну програму храму".

Драган М. Українські дерев'яні церкви. – Льв. : 1937 р., т. 1 = 160 с.; т. 2 = 12 с., 135 іл.

Шифр ДІБ : 72 / Д-721

Завада В.Т. О происхождении шатра в храмах украинского Полесья. – Архитектурное наследство, 1986 г., т. 34, с. 134 – 141.

С. 137 : "На ранніх стадіях розвитку поліської дерев'яної архітектури чотиригранний намет – найбільш стійка, визначальна ознака культових споруд", але походить він з побутових споруд нерозчленованого призначення.

Завада В.Т. Народні традиції в монументальному дерев'яному будівництві українського Полісся. – Народна творчість і етнографія, 1987 р., № 1, с.

Завада В.Т. Локальные особенности в архитектуре деревянных храмов украинского Полесья : 16 – 18 вв. – Архитектурное наследство, 1990 г., т. 37, с. 133 – 145.

Завада В. Особливості становлення стилю бароко у монументальній дерев'яній архітектурі Полісся. – Архітектурна спадщина України, 1994 р., т. 1, с. 113 – 123.

Автор виділяє центрально-поліську, волинську, київську та північно-поліську групи пам'яток. Риси стилю бароко побутували в цьому регіоні в 1690-х – 1800-х рр.

Завада В. Архітектура дерев'яних храмів Полісся за архівними джерелами. – Архітектурна спадщина України, 1996 р., т. 3, № 2, с. 88 – 101.

С. 89 – 90 : "Втрата багатьох старовинних зразків будівельного мистецтва Полісся помітно ускладнює [...] вивчення цього самобутнього явища [...] За таких умов найдієвішим у розв'язанні проблеми слід визнати звернення до старих фотографій, малюнків та описів поліських дерев'яних храмів, розпорошених у [різних архівах]". Наведено частину виявленого матеріалу.

[Завалень Є.] Zawałeń E. Drewniane cerkwie z wierchem brogowym jednozałomowym nad nawą w rejonie północnego Nadsania. – "Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej", Lańcut, 1999, s. 248 – 270.

"Дерев'яні церкви з однозаломним шатровим верхом над навою в регіоні північного Надсяння".

[Залозецький В.Р.] Zaloziecky W. Gotische und Barocke Holzkirchen in den Karpatenländern. – Wien : Krystall-Verlag, 1926. – 126 S.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Готичні та барокові дерев'яні церкви в карпатських землях".

Залозецький В.Р. Бойківський тип деревляної церкви й його відношення до історичних стилів. – Літопис Бойківщини, 1938 р., т. 10, с.

Івашко-Бадзюх Ю. Дерев'яні церкви Київщини. – Київська старовина, 1994 р., № 5, с. 62 – 66.

2 вид. : Вітчизна, 1994 р., № 9-10, с. 138 – 142.

Івашко-Бадзюх Ю. Дерев'яна церковна архітектура : погляд крізь віки. – Людина і світ, 1995 р., № 9, с. 37 – 40.

[Каманін І.М.] Каманин И.М. Договоры о сооружении церквей в Малороссии в 18 в. – Археологическая летопись Южной России, 1903 г., № 6, с.

Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1904 г., т. 18, № 1, отд. 1, с. 26 – 27.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО302180/комп.1 ВИ2226 В18045 (відб., 14 с.)

[Кармазин-Каковський В.] Каковський В. Маловідомі пам'ятки українського дерев'яного зодчества 17 – 18 ст. – Архітектура Радянської України, 1941 р., № 3, с. 30 – 34.

Кармазин-Каковський В. Мистецтво лемківської церкви. – Рим : 1975 р. – 308 с.

Фрагмент : Мистецька цінність лемківської церкви. – Пам'ятки України, 1997 р., № 2, с. 68 – 75, 5 іл.

Кармазин-Каковський В. Архітектура бойківської церкви. – Нью-Йорк : 1987 р. – 223 с. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, т. 204.

Фрамент : Пам'ятки України, 1997 р., № 2, с. 76 – 86, 33 іл.

Карпович В. Малороссийское церковное зодчество. – Строитель (Спб.), 1905 г., № 10, с. 362 – 382.

Клімашевський А.В. Найдавніші відомості про обставу церковного інтер'єру в Україні. – Народзнавчі зошити, 1998 р., № 6, с. 655 – 660.

Клімашевський А.В. Роль і значення обстави в інтер'єрах українських дерев'яних церков 17 – 18 ст. – "Сакральне мистецтво Бойківщини", Дрогобич, 1998 р., т. 3, с. 197 – 205.

Клімашевський А.В. Облаштування інтер'єру дерев'яних церков західного Поділля та Покуття 18 – п.19 ст. : проблеми ансамблевості. – Льв. : автореф.к.мистецтвозн., 2001 р.

[Ковальчик Є.] Kowalczyk J. Latynizacja i okcydentalizacja architektury greckokatolickiej w 18 st. – Biuletyn historii sztuki, 1980, № 3-4, s. 347 – 364.

2 вид. : Latinisation et occidentalisation de l'architecture greco-catholique en Pologne au 18 siècle. – Polish art studies, 1984, t. 5, s. 11 – 31.

3 вид. : "Zapadnojevropski barok i vizantijski svjet", Beograd, 1991, s. 37 – 41 [франц.мовою].

"Переорієнтація на латинські й західні зразки у греко-католицькій архітектурі 18 ст."

Ковачовичова-Пушкарьова Б., Пушкар І. Дерев'яні церкви східного обряду на Словаччині. – Науковий збірник Музею української культури в Свиднику, 1971 р., т. 5 = 519 с.

Кравченко Я.О. Традиції дерев'яної монументальної архітектури Карпат. – Народна творчість і етнографія, 1986 р., № 3, с. 55 – 61.

[Красний П.] Krasny P. Monumentalna architektura "kościoła chłopskiego" : o prawnych, społecznych i ekonomicznych przychynach okcydentalizacji architektury cerkiewnej w Europe środkowej w okresie baroku. – Barok, 1996, t. 3, № 2, s. 73 – 101.

"Монументальна архітектура 'селянської церкви' : про правові, суспільні та економічні причини озахіднення церковної архітектури у центральній Європі в добу бароко".

Кривченко Я.Є. Народні традиції дерев'яної монументальної архітектури Карпат. – "Мистецтво і перебудова", К., 1989 р., с. 89 – 92.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА504481

[Курек Я.] Kurek J. Sacrum i mentalność w kształtowaniu światyń kościoła wschodniego na przykładzie drewnianych cerkwi województwa Przemyskiego. – Kraków : 1997.

"Святість і ментальність в укладанні святинь східної церкви на прикладі дерев'яних церков Перемиського воєводства".

[Курек Я.] Kurek J. O genezie bryły cerkwi drewnianej (w oparciu o zabytki z terenu województwa przemyskiego). – "Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej", Lańcut, 1999, s. 271 – 292.

"Про походження дерев'яних церков (на підставі пам'яток з терену Перемиського воєводства)".

[Курек Я.] Kurek J. Drewniana architektura cerkiewna – raport z terenu. – Biuletyn informacyjny konserwatoró dzieł sztuki, 2001, t. 12, № 2, s. 32 – 41.

"Дерев'яна церковна архітектура – звіт з терену". Ч. 1 : Перемиське воєводство. Виключно про українські дерев'яні церкви.

Лисенко Т.Л. Деревянные церкви Закарпатья и Словакии. – "Национальное своеобразие зодчества народов СССР", М., 1979 г., с. 24 – 30.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

Лисенко Т.Л. Общие приёмы в строительстве деревянных церквей Карпатского региона. – Архитектурное наследство, 1985 г., т. 33, с. 174 – 181.

Лисенко Т.Л. Конструктивные особенности деревянных церквей Карпатского региона. – Архитектурное наследство, 1986 г., т. 34, с. 142 – 151.

Конкретно – українські церкви Закарпаття у порівнянні з сусідніми народами. С. 144 : "Розумний відхід закарпатських зодчих від панування зрубної техніки та в той же час відсутність в їхній творчості сліпого копіювання каркасних конструкцій дало позитивні результати".

Лисенко Т.Л. Художественные особенности деревянных церквей Карпатского региона : 14 – 19 вв. – Архитектурное наследство, 1990 г., т. 37, с. 146 – 159.

Лисенко Т.Л. Полихромия в культовом деревянном зодчестве Карпат. – Архитектурное наследство, 1990 г., т. 37, с. 160 – 173.

Логвин Г.Н. Дерев'яна архітектура України. – Пам'ятки України, 1980 р., № 3, с. 28 – 31.

Лопаткевич Т. Мала сакральна архітектура на Лемківщині. – Нью-Йорк : Computoprint, 1993 р. – 490 с.

Шифр НТШН

[Макушенко П.І.] Макушенко Л.И. Деревянное зодчество на Украине. – "Дерево в архитектуре и скульптуре славян", М., Сов.художник, 1987 г., с. 185 – 194.

Популярний нарис. Більше про церкви.

Масалова І.І. Дерев'яні дзвіниці України в 17 ст. – "Українська культурна спадщина 17 – 19 ст.", К., 1993 р., с. 39 – 40.

Дерев'яне будівництво в 17 ст. було джерелом форм для мурованого. 2 основних типи : 2-ярусна (від оборонної архітектури) і багатоярусна.

Маслов Л. Дерев'яні церкви Холмщини і Підляшшя. – Краків : 1941 р.

[Мишковський В.] Myśkowski W. Holzkirchen in den Karpaten. – Mitteilungen der k.k.Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historische Denkmale, 1880,

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Дерев'яні церкви в Карпатах".

Могитич І. Нариси архітектури української церкви. – Льв. : 1995 р. – 54 с.

Могитич І. Археологічно відкриті дерев'яні церкви Галичини і Волині 10 – 14 ст. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1998 р., т. 10, с. 3 – 14, 6 іл.

Нині встановлено 19 планів церков 10 – 13 ст.; серед них переважають дводільні споруди; всі вони мають відповідники у мурованих церквах та церквах пізнішого часу.

[Мокловський К.] Mokłowski K. Przyczynek do dziejów gotyku i stylu przejściowego w budownictwie cerkiewnem drewianem na Rusi Halickiej. – Sprawozdania komisji do badań historyi sztuki w Polsce, 1906, t. 8, №№ 1 – 2.

"Причинок до історії готики і перехідного стилю в дерев'яному церковному будівництві на Галицькій Русі".

Німців М.Д. Традиція архітектури українських церков. – "Альманах Українського народного союзу", Джерзі-Сіті, 1982 р., с. 71 – 82.

[Новицький О.П.] Новицкий А. Деревянная церковная архитектура Галиции. – Украинская жизнь, 1914 г., № 11, с. 38 – ?; № 12, с. ? – ?.

Новицький О.П. До питання про походження дерев'яної української архітектури. – "Ювілейний збірник на пошану акад.Дм.Багалія", К., 1927 р., с. 152 – 160.

Нога О.П. Український стиль в церковному мистецтві Галичини к.19 – п.20 ст. – Льв. : 1999 р.

[Обмінський Т.] Obmiński T. O cerkwiach drewnianych w Galicyi. – Sprawozdania komisji do badań historyi sztuki w Polsce, 1914, t. 9, № 3-4, s. 399 – 432, il.

"Про дерев'яні церкви у Галичині".

[Павлуцький Г.Г.] Павлуцкий Г.Г. Деревянная церковная архитектура юго-западного края в 17 и 18 вв. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1904 г., т. 18, № 1, отд. 1, с. 21 – 23.

[Павлуцький Г.Г.] Павлуцкий Г.Г. Наиболее ранние свидетельства литературных памятников о построении деревянных церквей малорусского типа. – Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1904 г., т. 18, № 2, с. 40 – 42.

[Павлуцький Г.Г.] Древности Украины. – К. : 1905 г., т. 1 = 124 с., 85 илл., 12 табл.илл.

Шифр Національної бібліотеки України : СИ5375/1 СИО5714 ДИ5375/1; ДІБ : 902.6 / Д-73

Т. 1 : дерев'яні та муровані храми.

Повний текст на сайті "Мислене древо".

[Павлуцький Г.Г.] Павлуцкий Г.Г. О происхождении форм украинского деревянного церковного зодчества. – "Труды 14-го археологического съезда", М., 1911 г., т. 2, с. 47 – 58.

[Поврозник М.] Powrożnik M. Album ukraińskiej cerkwi. – London : 1988.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Альбом української церкви".

[Райнфус Р.] Reinfuss R. Latynizacja stylu cerkiewnego na Łemkowszczyznie. – Dodatek literacki "Kuriera lwowskiego", 1934, № 48, s.

"Латинізація церковного стилю на Лемківщині".

Саханев В. К вопросу о типах карпаторусских церквей. – Молодая Русь (Прага), 1930 р., № 2, с.

[Свєнціцький І.С.] Свенцицкий И.С. Деревянные церкви Галицкой Руси 17 – 18 вв. – Львовский вестник, 1915 г., № 63, с.

Шифр Національної бібліотеки України : ВИ18200 АИ18138 (відб., 6 с.)

[Сенюк Б.] Seniuk B. Architektura cerkiewna brzeskiej części diecezji włodzimirskiej w świetle inwentarzy wizytacyjnych z lat 1725 – 1727. – Lubelszczyzna, 1996, № 2, s. 23 – 51.

"Церковна архітектура берестейської частини Володимирської єпархії у світлі візитаційних інвентарів 1725 – 1727 рр."

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Исчезающий тип деревянных церквей (17 – 18 вв.). – Труды Подольского церковного историко-археологического общества, 1904 г., т. 10, с. 393 – 416, 12 фото.

Шифр Національної бібліотеки України : ВО302180/комп.11

Йдеться про загальноукраїнський тип тризрубної церкви.

[Сіцінський Ю.Й.] Сецинский Е.И. Южнорусское церковное зодчество. – Православная Подолия, 1907 г., № 7-8, с. 158 – 176.

2 вид. : Хм. : 1991 р. – 25 с.

Січинський В. Повстання та еволюція форм трьохдільного заложення української церкви 12 – 18 ст. – Стара Україна, 1925 р., № 7-10, с. 127 – 131.

Аналіз планів споруд.

Січинський В. Бойківський тип дерев'яних церков на Карпатах. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1926 р., т. 144-145, с. 157 – 170, 31 іл.

Січинський В. Українське деревляне будівництво і методи його дослідження. – "Sbornik 1 sjezdu slovanských geografů a etnografů v Praze 1924", Praha, 1926, s. 361 – 366.

Слободян В. Типологія бойківських церков : на матеріалах візитації Старосамбірського деканату 1766 р. – "Українське сакральне мистецтво", Льв., 1995 р., с. 88 – 91.

2 вид. : Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1997 р., № 6, с. 76 – 78.

Слободян В. Дерев'яне церковне будівництво Холмщини і південного Підляшшя в греко-католицький період : за матеріалами архівних даних і збереженою іконографією. – Lubelszczyzna, 1996, № 2, s. 52 – 68.

Слободян В. Шедеври української сакральної дерев'яної архітектури. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 52 – 59.

Слободян В. Буковинський тип дерев'яних церков. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1998 р., т. 10, с. 62 – 72, 6 іл.

С. 63 : "Основними характерними рисами буковинського типу церкви, за якими виділяємо їх в окрему групу, є : 1. орієнтованість будівлі – витягнення трьох просторів – бабинця, нави і вівтаря – по осі захід-схід (вівтар завжди повернений на схід); 2. перекриття всіх трьох об'ємів спільним повним (чотирисхилим) дахом; 3. подібність загального силуету до селянської хати; 4. невідповідність зовнішнього перекриття внутрішньому; 5. відсутність окремого піддашшя (опасання), яке заміняє великий винос даху; 6. влаштування входу в церкву в південній стіні бабинця". Всього 117 споруд 17 – 19 ст.

[Слободян В.М.] Słobodian W. Drewniania architektura cerkiewna zachodniej Ukrainy końca 19 – 1 połowy 20 w. – Biuletyn informacyjny konserwatoró dzieł sztuki, 2001, t. 12, № 2, s. 70 – 73

"Дерев'яна церковна архітектура західної України к.19 – 1 п.20 ст."

[Странський А.І.] Stránský A.I. Trojvézaté cerkve podkarpatski. – Stavitelské listy (Praha), 1922, t. 22, s.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Триверхі закарпатські церкви".

[Странський А.І.] Stránský A.I. Dřevéná cirkovni architektura na Karpatech. – Stavitelské listy (Praha), 1923, t. ?, s. 9 – 12.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

"Дерев'яна церковна архітектура в Карпатах".

Сулик Р.В. До питання про роль давньоруських традицій в монументальному дерев'яному будівництві України 17 – 18 ст. – "Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70-річчю Великого Жовтня", Льв., 1987 р., с. 152 – 153.

Сулик Р.В. Виникнення хрещатого типу дерев'яного монументального будівництва на Україні в контексті ідеологічної боротьби к.16 – п.17 ст. – "Прогресивна суспільно-політична думка в боротьбі проти феодальної реакції та католицько-уніатської експансії на Україні", Льв., 1988 р., с. 89 – 91.

С. 89 : "Для більшості монастирських дерев'яних храмів 16 – 17 ст. [а їх відомо 2 : в Межигір'ї та Маняві] характерний хрещатий тип з гранчастими боковими раменами та гранчастим вівтарем". Це – трансформований у дереві триконх, що йде з Афону [гіпотеза Ю.Сіцінського].

Сулик Р. Бойківська церква : проблематика досліджень. – "900 років Дрогобичу", Дрогобич, 1991 р., с. 78 – 80.

[Сулик Р.В.] Sułyk R. Cerkiew bojkowska. – Płaj (Warszawa), 1992, № 6, s. 57 – 64.

"Бойківська церква".

Сулик Р.В. Дерев'яне церковне будівництво на Стрийщині. – Льв. : Опришки, 1993 р. – 122 с.

Сулик Р. Дерев'яне церковне будівництво Бойківщини. – "Бойківщина : історія та сучасність", Льв., 1995 р., с. 141 – 145.

Аналіз поглядів дослідників [видно, що нема одностайності в жодному питанні : про час появи тризрубних храмів; про місце бойківського варіанту в загальній схемі української архітектури; чи дерев'яні церкви походять від кам'яних, чи кам'яні від дерев'яних, і т.д.].

Сулик Р.В. Перлини дерев'яної архітектури Бойківщини : з альбомів М.Драгана. – Льв. : 1995 р. – 113 с.

Сулик Р. Дерев'яне церковне будівництво на Україні. – Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 30 – 32.

Сулик Р. Дерев'яне храмобудівництво на теренах Перемиської єпархії у збірках Національного музею у Львові. – "Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej", Lańcut, 1999, s. 243 – 247.

Сулик Р. Роль монастирів у поширенні дерев'яних хрестовокупольних храмів 17 – 18 ст. – Лавра, 1999 р., № 3, с. 44 – 47.

2 вид. : "Давні обителі України : архітектура", Льв., 2002 р., с. 49 – 52, 5 іл.

Першим був Межигірський монастир, другим – Манявський скит. Цей тип храму є результатом перенесення в дерево форм триконхової церкви з Афону.

Суслов В.В. Памятники древней деревянной архитектуры в южной Руси. – "Труды 7-го археологического съезда", М., 1891 г., т. , с.

2 вид. : Суслов В.В. Очерки по истории древнерусского зодчества. – Спб. : 1889 г.

Таранушенко С.А. Звіт за досліди в галузі українського мистецтва за рр.1928 – 1929. – Хроніка археології та мистецтва, 1930 р., т. 2, с. 65 – 70.

Таранушенко С.А. Пам'ятки архітектури Слобожанщини 17 – 18 ст. – "Питання історії архітектури і будівельної техніки України", К., Держбудвидав УРСР, 1959 р., с.

С. 44 : "Будівлі 2 п.17 і 1 п.18 віків набувають нового, відмінного від споруд попередніх віків, вигляду і характеру. Особливість їх полягає в тому, що українська архітектурна думка у 17 в. поклала в основу кам'яних споруд вироблені і вдосконалені протягом віків архітектурний образ, конструктивну логіку, технічні навики, архітектурні форми народного дерев'яного будівництва".

Таранушенко С.А. Монументальна дерев'яна архітектура лівобережної України. – К. : Будівельник, 1976 р. – 334 с.

Шифр Національної бібліотеки України : ?

Пам'ятки баштового типу. Пам'ятки 2 п.17 – 1 п.18 ст. Пам'ятки лиманської школи. Пам'ятки 3 ч.18 ст. Пам'ятки охтирської групи. Пам'ятки к.18 ст. Пам'ятки п.19 ст. [Всього описано 65 церков].

Таранушенко С.А. Народні елементи в монументальній мурованій архітектурі 17 – 18 ст. на Слобожанщині. – Пам'ятки України, 1992 р., № 2-3, с. 58 – 60, 119 – 122.

Фрагмент статті "Пам'ятки архітектури Слобожанщини 17 – 18 ст.", вилучений з публікації 1959 р.

Тарас Я. Залом верху як архітектурно-конструктивний елемент бойківської церкви. – "Бойківщина : історія та сучасність", Льв., 1995 р., с. 145 – 146.

Заломлення верхів відповідає естетиці бароко, яка вимагає порушувати нерухомість архітектурних мас.

Тарас Я. Аспекти генези, типології споруд для дзвонів та їх розміщення на церковному подвір'ї. – Народознавчі зошити, 2000 р., № 2, с. 306 – 330.

Тарас Я. Споруди для дзвонів українців Карпат : джерела, першопочатки, розміщення. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 2001 р., т. 241, с. 317 – 340, 11 іл.

Автор вважає, що первісно дзвони розміщувались на оборонних вежах і призначались для воєнної сигналізації [але нема жодного переконливого прикладу], і лише потім ці вежі почали пристосовувати до потреб церковної служби. Тому він говорить, що ніяких дзвіниць не існувало, а були споруди для дзвонів. У групу "веж-дзвіниць з підсябиттям", які на думку автора мають походити від оборонних веж, потрапило кілька споруд без будь-якого підсябиття, і т.д.

Томенчук Б. Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства. – Галицько-буковинський хронограф, 1996 р., № 1, с. 10 – 18.

Томенчук Б. Дерев'яні храми Галицького князівства. – Скрипторій історичної прози (Льв.), 1997 р., т. 5, с.

[Тур Є.] Tur J. Architektura cerkiewna. – "Lemkowie – kultura, sztuka, język", Warszawa, 1987, s.

"Церковна архітектура [Лемківщини]".

[Уваров О.С.] Уваров А.С. Об архитектуре первых деревянных церквей на Руси. – "Труды 2-го археологического съезда", М., 1876 г., т. 2, с.

Є про українські церкви.

Цинкаловський О. Волинські дерев'яні церкви 17 – 18 ст. – Льв. : 1935 р.

[Чайковський Є] Czajkowski J. Cerkwie na Podkarpaciu w 17 do 19 w. w świetle źródeł archiwalnych. – "Lemkowie w historii i kulturze Karpat", Sanok, 1994, t. 2, s. 9 – 48.

"Церкви на Підкарпатті в 17 – 19 ст. у світлі архівних джерел".

Чень Л. Василіянські монастирі в архітектурі України. – Вісник державного університету "Львівська політехніка", 1998 р., № 358, с. 112 – 116.

Чучко М.Б. Церковні дзвони та дзвіниці Буковини 18 – 19 ст. – "Етнічність в історії та культурі", Од., 1998 р., с. 56 – 58.

Дзвони з'явились досить пізно (18 ст.), відповідно і дзвіниці – теж пізно. Дзвіниці розташовувались окремо від церкви, здебільшого на південний захід від неї. Їх основні типи – четверик на четверику, восьмерик на восьмерику, восьмерик на четверику. Найдавніший датований дзвін – 1773 р. відлито в Садгорі для монастиря в Горечі.

Чучко М. Особливості планувальної структури дерев'яних культових споруд на Буковині в епоху середньовіччя : світоглядний аспект. – "Середньовічна Європа : погляд з к.20 ст.", Чв., 2000 р., с. 273 – 275.

В найдавніших спорудах, простежених археологічно (12 – 13 ст.), притвор відсутній, план дводільний.

[Шантер З.] Szanter Z. Ruskie i mołdawskie wzory architektury cerkiewniej – ich wpływ na obszar północznego odcinka łuku Karpat. – "Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej", Lańcut, 1999, s. 207 – 232.

"Руські та молдавській взірці церковної архітектури – їх вплив на територію північного відтинку луки Карпат".

Шиприкевич В. Українська церковна архітектура. – Нотатки з мистецтва (Філадельфія), 1988 р., № 28, с. 31 – 37.

[Шумицький М.] Шумицкий Н. Основные принципы постройки украинских церквей. – Зодчий, 1914 г., № 40, с. 449 – 453.

Шифр Національної бібліотеки України : ЖС241

[Щербаківський В.М.] Щербаковский В.М. К вопросу о типах старинных малорусских церквей. – Археологическая летопись Южной России, 1904 г., № 6, с. 232 – 236.

Щербаківський В.М. Дерев'яні церкви на Україні і їх типи. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1906 р., т. 74, с. 10 – 32.

Шифр ДІБ : 72.09 / Щ-62 (відб., 23 с., 25 мал.)

[Щербаківський В.М.] Щербаковский В.М. К вопросу о деревянной архитектуре малороссийских церквей Киевской губернии 18 в. – "Труды 13-го археологического съезда", М., 1908 г., т. 1, с. 175 – 179.

Щербаківський В.М. Бойківські церкви. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1910 р., т. 79, с.

Щербаківський В.М. Церкви на Бойківщині. – Записки наукового товариства ім.Шевченка, 1913 р., т. 114, с. 5 – 12.

Щербаківський В.М. Ілюзійне підвищення внутрішньої високості українських церков. – Записки природничо-історичного відділу Українського наукового товариства, 1914 р., т. 13, с. 155 – 167.

Щербаківський В.М. Церковна архітектура. – Записки чину св.Василя Великого, 1958 р., т. 3, с.

Щербаківський Д.М. Деякі подробиці українського церковного будівництва. – Сяйво, 1913 р., № 7-9, с. 204 – 205.

Щербаківський Д.М. Українські дерев'яні церкви : короткий огляд розробки питання. – "Збірник секції мистецтв", К., 1921 р., т. 1, с. 80 – 102.

Юрченко П.Г. Пам'ятки української дерев'яної архітектури. – "Пам'ятки культури України", К., Наукова думка, 1969 р., с. 43 – 51.

Шифр Національної бібліотеки України : ВА111876

С. 51 : "За наказом Держбуду УРСР від 13.09.1963 р. під державною охороною вважається 864 пам'ятки архітектури, з них 225 пам'яток народної дерев'яної архітектури [...] Не буде помилкою, коли скажемо, що таких пам'яток на Україні є в 2 рази більше".

[Януш Б.] Janusz B. Cerkwie drewniane w okolicach Lwowa. – Ziemia, 1911, № 41, s. 675 – 676; № 42, s. 685 – 687; № 43, s. 702 – 706; № 44, s. 720 – 721.

Окр. : Warszawa : 1912. – 43 s., 17 il.

Шифр Національної бібліотеки України : ЖС3290

"Дерев'яні церкви в околицях Львова". № 44 : знімки ц. в Лисиничах, дзвіниць у Жиравці, Запитові, Зашкові.

[Януш Б.] Janusz B. Cerkwi drewniane w Galicyi : tymczasowe wyniki większej pracy o cerkewniej architekturze drewnianej. – Wieś ilustrowana, 1913, № 8, s. 12 – 16.

Шифр Національної бібліотеки України : Ж3264

"Дерев'яні церкви у Галичині : попередні підсумки більшої праці про дерев'яну церковну архітектуру".

[Ярема В.] Патріарх УАПЦ Дмитрій Про бойківське дерев'яне церковне будівництво і про дрогобицькі дерев'яні церкви. – "Дрогобицькі храми Воздвиження та святого Юра у дослідженнях", Дрогобич, 2000 р., с. 107 – 115, 4 іл.


Повна "Бібліографія старої України" завжди доступна на компакт-диску. Клацніть по посиланнях, щоб замовити собі цей диск.© 2007-2009, Olena Krushynska (derevkhramy@ukr.net)
Всі права застережені відповідно до чинного законодавства України.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише за узгодженням з автором.
[an error occurred while processing this directive]