Перейти на головну сторінку сайту
на головну/home


ПЕРСОНАЛІЇ

Джерело: "Пам'ятки України", №2-3, 1992, с.55-56

Віктор Вечерський

... ДОЗВОЛИЛИ ПОМЕРТИ В КИЄВІ (Степан Таранушенко)

Воскресенська церква 1789 р. в Лебедині Доктора мистецтвознавства професора Степана Таранушенка (1889-1976) нині, після десятиріч цькування й забуття, визнано провідним мистецтвознавцем XX сторіччя. Його видатні заслуги гідно поцінувала радянська влада - тюрмою, ҐУЛАҐом (станція Урульга), нескінченним засланням, а в кінці життя - дозволом умерти в Києві із злиденною пенсією. Він був небезпечний для комуністичного режиму не лише як інтелектуал, тонкий знавець української культури, а й передусім як визначний дослідник Слобідської України, котрий на матеріалі народного і професійного малярства, пластики, архітектури, ужиткового мистецтва чи не переконливіше, ніж, приміром, академік-історик Дмитро Баталій, довів суто український характер і належність Слобожанщини. У зв'язку з цим історико-культурна спадщина краю в умовах "пролетарського інтернаціоналізму" виявилася матерією настільки вибухонебезпечною, що її завзято нищать від 20-х років і до наших днів.

До Степана Таранушенка цю спадщину тільки-но почали вивчати - на рівні збору й систематизації первинного матеріалу, без ґрунтовного осмислення й побудови наукових концепцій. То були праці архієпископа Філарета Гумілевського1, котрий дав атрибуції та короткі характеристики найважливіших архітектурних об'єктів, П.Фоміна2, Є.Редіна3, які вивчали переважно сакральне мистецтво. Етапною стала виставка, зорганізована до ХІІ археологічного з'їзду в Харкові 1902 року4. Видана 1917 року робота Г.Лукомського - перша і на сьогодні єдина поважна спроба простежити розвиток мистецтва стилю класицизму на терені Слобожанщини5. Одначе всі згадані праці хибували на фактографічність і описовість. Таранушенко розпочав свою фахову діяльність з монографічного дослідження окремих пам'яток, зокрема й тих, що доти не потрапляли в поле зору вчених, як, приміром, старі хати Харкова. Набута ерудиція невдовзі дала можливість перейти до узагальнення великого фактичного матеріалу в оглядових працях "Пам'ятки мистецтва старої Слобожанщини" (1922) та "Мистецтво Слобожанщини" (1928). З 20-х років учений почав фундаментальні дослідження монументальної архітектури Лівобережжя з детальними архітектурно-археологічними обмірами пам'яток, докладною фотофіксацією їх, пропорційним аналізом. Увага до деталей, нюансів та відхилень уможливила реконструкцію методів роботи народних будівничих. Монографія, видана 1976 року на підставі цих досліджень6, становить видатний науковий інтерес, бо ж переважна більшість описаних пам'яток знищена.

Студіюючи архітектурну спадщину Слобожанщини, Таранушенко вперше поставив її в контекст загальноєвропейського архітектурного процесу, розглядаючи кожну пам'ятку в широкому культурному й географічному ареалі - від Дону до Сяну, від Чорного до Балтійського морів. Глибоке знання народної і професійної архітектурної творчості дало змогу провести широкі паралелі стосовно мистецьких явищ у різних краях України, а відтак (навіть на прикладі лише Слобідської України) показати єдність усіх етнографічних груп українського народу. У пропонованій статті вчений не виділяє Слобожанщину з-поміж інших районів України, розуміючи нашу культуру як єдине ціле.

Архітектуру Таранушенко розглядав як цілісність, не піддаючи вульгарному поділу її на муровану і дерев'яну, чим грішили й грішать досі чимало його колег. Порівняння пам'яток привело до висновку, що попри відмінності в будівельному матеріалі, спільним і єдиним лишається принцип розуміння і організації простору, побудови архітектурних форм - а це, зрештою, і визначає національну специфіку архітектури певного етносу. Дуже тонко підмічено взаємозв'язок дерев'яного і мурованого будівництва: за несприятливих соціально-економічних умов "лабораторією" архітектури, де підтримувалися традиції й творилося нове, ставало дерев'яне будівництво; за сприятливих умов знахідки попереднього розвитку дерев'яної архітектури широко впроваджувалися в муроване зодчество, даючи вибухоподібну динаміку розвою нових типів, композиційних структур і декору.

Великий інтерес становить дослідження (не опубліковане) будівельних традицій одного міста на прикладі Лебедина. Об'єктом вивчення стали культові, господарські та житлові споруди. Таранушенко є й автором єдиної наукової розвідки про українські вітряки7, куди ввійшов значний матеріал із Слобідської України.

Доля наукової спадщини Таранушенка трагічна. Частина її загинула в період комуністичного погрому української культури. Незначна частка опублікована в 50-70-х роках з великими і, можна з певністю сказати, зловмисними спотвореннями. Так, 1959 року в збірці наукових праць, виданій під егідою Академії будівництва та архітектури УРСР, з'явилася стаття вченого "Пам'ятники архітектури Слобожанщини ХVII-XVIII віків"8, яка містить багатющий фактичний матеріал. Проте порівняння опублікованого тексту з авторським рукописом показує, що відповідальний редактор збірки Ю.Нельговський, мабуть, не без відома членів редколегії, вилучив 10 сторінок тексту на початку статті й майже 5 сторінок кінцевого розділу, позбавивши таким чином цю наукову працю концептуальності, звівши її до простого переліку та опису окремих пам'яток.

Авторський рукопис Таранушенка обсягом 46 сторінок машинопису тепер зберігається в моєму особистому архіві. Потрапив він туди за незвичайних обставин 1985 року, коли відповідно до розпорядження Георгія Лебедева, тодішнього керівника сектору історії архітектури УРСР дорадянського періоду Київського науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури, на смітник викинули величезні стоси "нікому не потрібних паперів", серед яких були не лише рукописи Ігоря Грабаря, Григорія Логвина, Олени Компан, Степана Таранушенка, а й донос на останнього (другий примірник).

Зараз украй потрібно не тільки видати праці Степана Таранушенка, які лишилися в рукописах, й перевидати в автентичному вигляді статті чи монографії, вихолощені свого часу ревними охоронниками ідеологічної цнотливості пам'яткознавства. Воскресенська церква 1701 р. в СумахТому пропонуємо вашій увазі вступний та прикінцевий розділи вищезгаданої праці вченого. Тут - квінтесенція його поглядів щодо будівництва на Слобожанщині, тут - концепція всього архітектурного процесу в Україні ХVII-XVIII століть.

До речі, автор дав цій статті зовсім не таку назву, під якою було опубліковано те, що від неї лишилося. Ми відновлюємо первісну назву. Текст подається з усіма авторськими примітками, із збереженням його лексичних та стилістичних особливостей - пам'ятаємо ж бо прохання Таранушенка: "Дайте слобожанам писать так, як вони говорять". Нехай оці 16 пожовклих, безжально перекреслених сторінок машинопису, прийдуть до читача через 33 роки після написання і через 16 років після смерті автора.

[йдеться про статтю С. Таранушенка "Народні елементи в монументальній мурованій архітектурі XVII-XVIII століть на Слобожанщині", опубліковану у тому ж журналі на сс.58-60,119-122 - ДХУ]

ПРИМІТКИ


1. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. - Х.-М., 1857-1859.- Кн. І-ІV.
2. Фомин П. Церковные древности Харьковского края. - Х., 1916.
3. Редин Е. Церкви Харькова. - Х., 1905.
4. Редин Е. Альбом выставки XII Археологического съезда. - М., 1903.
5. Лукомский Г. Старинные усадьбы Харьковской губернии. -Пг., 1917.
6. Таранушенко С. Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України. - К., 1976.
7. Таранушенко С. Вітряки // Народна творчість та етнографія. - 1958. - Кн.І.
8. Таранушенко С. Пам'ятники архітектури Слобожанщини XVII-XVIII віків // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. - К., 1959. - С.44-80.
.© 2007-2009, Olena Krushynska (derevkhramy@ukr.net)
Всі права застережені відповідно до чинного законодавства України.
Використання будь-яких матеріалів сайту можливе лише за узгодженням з автором.[an error occurred while processing this directive]